Efektywne zastosowanie regałów paletowych

Regały pale­towe to funk­cjo­nalne roz­wią­za­nia, które dosko­nale spraw­dzają się w róż­nych gałę­ziach gospo­darki zwią­za­nych ze skła­do­wa­niem towaru. Te uni­wer­salne kon­struk­cje to klucz do opty­mal­nego zago­spo­da­ro­wa­nia powierzchni maga­zy­no­wych. Jak pra­wi­dłowo wyko­rzy­stać regały pale­towe?

Uni­wer­salne regały pale­towe

Regały pale­towe to tra­dy­cyjne roz­wią­za­nie. Jest pro­ste bar­dzo kon­struk­cyj­nie, a zara­zem ma uni­wer­salne zasto­so­wa­nie jako pod­sta­wowe narzę­dzie maga­zy­nowe. Towar umiesz­czony na pale­tach zastaje umiesz­czony na rega­łach poprzez róż­nego rodzaju wózki trans­por­towe.

Regały to ide­alne roz­wią­za­nie do maga­zy­nów o dużych powierzch­niach oraz przy prze­cho­wy­wa­niu towa­rów o wiel­kich gaba­ry­tach. Pozwala na skła­do­wa­nie towa­rów na pale­tach, ale daje też moż­li­wość skła­do­wa­nia dodat­ko­wych towa­rów nie­spa­le­ty­zo­wa­nych lub w nie­ty­po­wych roz­mia­rach.

Regały pale­towe rzę­dowe dają moż­li­wość skła­do­wa­nia palet w ukła­dzie pro­sto­pa­dłym lub rów­no­le­głym w gniaz­dach.

Zalety rega­łów pale­to­wych

Plusy rega­łów pale­to­wych to:

  • uła­twiony i bez­po­średni dostęp do skła­do­wa­nego towaru, co zde­cy­do­wa­nie uła­twia kon­trolę bie­żą­cego stanu maga­zy­nowego;
  • pro­sta i szybka kon­trola stanu maga­zy­nowego;
  • naj­bar­dziej eko­no­miczny sys­tem rega­łów pale­to­wych;
  • dosto­so­wa­nie do każ­dej prze­strzeni oraz roz­mia­rów i wagi skła­do­wa­nych pro­duk­tów;
  • ela­stycz­ność zmian danej kon­fi­gu­ra­cji, która pozwala na szyb­kie dopa­so­wa­nie do bie­żą­cych potrzeb;
  • duży wybór dodat­ko­wych akce­so­riów, pozwa­la­jący na skła­do­wa­nie nie­spa­le­ty­zo­wane, rów­nież o nie­ty­po­wych roz­mia­rach.

Producent regałów paletowych https://magazynowe.pl/regaly-paletowe/ poleca, aby wyso­kość rega­łów oraz ich opty­malne roz­miesz­cze­nie dopa­so­wać do wiel­ko­ści maga­zynu, rodzaju uży­wa­nych podno­śni­ków oraz skła­do­wa­nego towaru.

Pra­wi­dłowe zasto­so­wa­nie rega­łów pale­to­wych

Regały pale­towe są prze­zna­czone do maga­zy­nów niskiego i wyso­kiego skła­do­wa­nia. Sto­so­wane są w halach, maga­zy­nach, gdzie dosko­nale nadają się do prze­cho­wy­wa­nia towa­rów pra­wi­dłowy i upo­rząd­ko­wany spo­sób. Bez­piecz­nie skła­do­wany towar można w każ­dej chwili skon­tro­lo­wać i prze­nieść w inne miej­sce. Zała­du­nek odbywa się w zor­ga­ni­zo­wany spo­sób, co pozwala na sprawną kom­ple­ta­cję towaru oraz szybką wysyłkę.

Regały pale­towe dają moż­li­wo­ści dosto­so­wa­nia ich do indy­wi­du­al­nych potrzeb firmy, maga­zynu oraz prze­cho­wy­wa­nego towaru.

Producent regałów paletowych pole­ca także dodat­kowe szu­flady pale­towe, które są prze­zna­czone do towa­rów spe­cjal­nych skła­do­wa­nych naj­czę­ściej na dole całej kon­struk­cji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here