Jak wyglądają flagi reklamowe montowane na fasadzie budynku

Flaga jest naj­czę­ściej koja­rzona z tka­niną oraz drzew­cem, do któ­rego jest przy­mo­co­wana. Zazwy­czaj ma cha­rak­te­ry­styczną kolo­ry­stykę i wystę­pują na niej okre­ślone sym­bole. Ma olbrzy­mie zna­cze­nie sym­bo­liczne dla okre­ślonej grupy ludzi, któ­rzy się z nią iden­ty­fi­kują. Więk­szość orga­ni­za­cji i firm ma swoją flagę. Jak powinna wyglą­dać flaga fasa­dowa?

Flagi montowane na fasadzie budynku

Flagi fasadowe mają sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w róż­nych dzie­dzi­nach. Mocuje się je na fasa­dzie budynku, dzięki czemu z daleka przy­ku­wają uwagę. Ogól­nie powinny się dobrze pre­zen­to­wać i zawie­rać czy­telne tre­ści dla odbiorcy. Mate­riał, z któ­rego są wyko­nane, powi­nien mieć odpo­wied­nią odpor­ność na nie­ko­rzystne warunki atmos­fe­ryczne.

Maszty do flag fasa­do­wych

Maszt fasa­dowy mon­tu­jemy na odpo­wied­niej wyso­ko­ści bez­po­śred­nio na ele­wa­cji budynku.

Flaga może być moco­wana za pomocą wsu­nię­cia w maszt lub wło­że­nia na maszt.

Maszt fasa­dowy składa się z nastę­pu­ją­cych ele­men­tów:

  • uchwytu na ścia­nie;
  • wkrę­tów mocu­ją­cych;
  • taśmy mocu­ją­cej;
  • ogra­nicz­ni­ków, czyli moco­wa­nia i zwień­cze­nia flagi.

Mate­riał wyko­rzy­sty­wany do wyko­na­nia flag

Flagi mon­to­wane na fasa­dzie są wyko­nane z wyso­kiej jako­ści tka­nin o grub­szej gra­ma­tu­rze. Jest to zależne od ich wiel­ko­ści, szy­cia oraz wyko­nanego nadruku na fla­dze.

Tka­niny blac­kout są nie­prze­pusz­czalne i odporne na pro­mie­nie sło­neczne.

Tka­niny z dwu­stron­nej satyny posia­dają wysoką gra­ma­turę, nie prze­świ­tują w pro­mie­niach słońca i mają jed­no­lite wybar­wie­nie.

Więk­szość sto­so­wa­nych tka­nin ma gładką lub drobną fak­turę.

Flagi rekla­mowe na fasa­dzie

Flagi fasa­dowe są coraz czę­ściej wyko­rzy­sty­wane w rekla­mie do celów mar­ke­tin­go­wych. Dobrze zapro­jek­to­wana i wyko­nana flaga przy­ciąga wzrok poten­cjal­nego klienta, co bez­po­śred­nio zachęca go do wej­ścia do firmy, insty­tu­cji czy sklepu.

Flagi fasadowe z reklamą powinny zawie­rać pro­ste hasła rekla­mowe, które będą odpo­wied­nio czy­telne z obu stron. Naj­czę­ściej na fladze jest umiesz­czane logo oraz paleta barw danej firmy czy insty­tu­cji.

Flagi rekla­mowe zazwy­czaj są przy­go­to­wy­wane według indy­wi­du­al­nego pro­jektu dla poszcze­gól­nego klienta.

Flagi fasadowe reklamowe powinny być widoczne z daleka i sku­tecz­nie pre­zen­to­wać daną firmę.

Każda osoba i firma powinna zain­te­re­so­wać się tą pro­stą i sku­teczną reklamą za pomocą per­so­na­li­zo­wa­nych flag.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here